• Rekrutacja do klas sportowych

    •  

      

      

      

     Zasady rekrutacji

     do klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyka sportowa/ tenis stołowy  

     w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku

      

      

     1. Rekrutacja do klas sportowych odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji do klas pierwszych obowiązującymi w danym roku szkolnym.
     2. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1 utworzony zostanie:
     1. jeden oddział sportowy w klasie pierwszej z podziałem na dwie grupy, realizujący trzy godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu gimnastyki sportowej lub tenisa stołowego.
     1. Do oddziału sportowego przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne z:
     1. dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców,
     2. dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie wniosku rodziców.
     1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
     1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
     2. posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego (załącznik nr 2),
     3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (załącznik nr ).
     1. Zakres prób sprawności fizycznej zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej 7 dni przed planowanym przeprowadzeniem prób.

      

     1. Próby sprawności fizycznej odbywają się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem   w obrębie poszczególnych dyscyplin sportowych.  Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego odbywa się po zakończeniu naboru.

      

     1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc

     w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę               wyniki prób sprawności fizycznej.

      

     1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania  są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

      

      

      

     DOKUMENTY I TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

      

      

     1. Harmonogram rekrutacji:

      

     1. 27.03.2019 r.  godz. 16.00  - test sprawnościowy dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej,

      

     1. 02.04.2019 r.  godz. 16.00 - test sprawnościowy dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej (termin uzupełniający),

      

     1. 05.04.2019 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

      

     1. 12.04.2019 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                                          i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej sportowej.

      

      

     W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji będzie wyznaczony dodatkowy termin testów sprawnościowych.

      

     1. Miejsce przeprowadzania testów sprawnościowych- duża sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1.

      

     1. Na test sprawnościowy kandydat przynosi strój sportowy oraz obuwie sportowe (do biegania).

      

     1. W czasie przeprowadzania testów sprawnościowych niezbędna jest obecność jednego z rodziców/ prawnych opiekunów celem podpisania oświadczenia dotyczącego zgody na uczestnictwo dziecka w testach sprawności fizycznej (załącznik nr 3).

      

     1. 30.06.2019 r. - ostateczny termin dostarczenia orzeczenia lekarskiego. Brak orzeczenia stanowi podstawę do skreślenia dziecka z listy klasy.

      

      

      

     Załącznik nr 1

      

     Test sprawnościowy ogólny

      

      Test wykonują wszyscy kandydaci do klasy sportowej bez względu na profil sportowy.

      

     1.  Bieg na dystansie 20 m

      

     Uczestnik wykonuje bieg na dystansie 20 m, startując z miejsca w postawie wysokiej, na sygnał mierzącego czas. Po przekroczeniu wyznaczonej mety czas jest wyłączany.
     Kandydat otrzymuje odpowiednią ilość punktów za uzyskany wynik wg przelicznika:

     TABELA WYNIKÓW

      

     6,0 sek – 1pkt

     4,9 sek – 12 pkt

     5,9 sek – 2 pkt

     4.8 sek – 13 pkt

     5,8 sek – 3 pkt

     4,7 sek – 14pkt

     5,7 sek – 4 pkt

     4,6 sek – 15pkt

     5,6 sek – 5 pkt

     4,5 sek – 16 pkt

     5,5 sek – 6 pkt

     4,4 sek – 17 pkt

     5,4 sek – 7 pkt

     4,3 sek – 18 pkt

     5,3 sek – 8 pkt

     4,2 sek – 19 pkt

     5,2 sek – 9 pkt

     4,1 sek – 20 pkt

     5,1 sek – 10 pkt

     4,0 sek – 21pkt

     5,0 sek – 11 pkt

      

     wynik poniżej
     4,0 sek – 25 pkt

      

     1.  Bieg wahadłowy 4x10m z przenoszeniem woreczka.

      

     Uczestnik startuje z pozycji wysokiej, biegnie po pierwszy woreczek i wraca z nim na miejsce startu, odkładając na ziemię, następnie biegnie po drugi woreczek i powraca z nim na miejsca startu. Czas jest wyłączany w momencie odłożenia drugiego woreczka. Kandydat otrzymuje odpowiednią ilość punktów za uzyskany wynik wg przelicznika:

     poniżej 10 sek. - 20 pkt, każda dodatkowa sekunda minus 1pkt.

     np. 14 sek. – 16 pkt,   17 sek. – 13 pkt,   20 sek. – 10 pkt

      

      

     1. Test gibkości-skłon w przód w siadzie prostym

      

     Podczas próby dokonywany jest pomiar w centymetrach pogłębienia skłonu. Kandydat otrzymuje dodatkowo jeden punkt za każdy cm skłonu liczony od wartości -20 cm,
     tzn. skłon opuszkami palców rąk do palców stóp   20 pkt, a każdy cm więcej plus 1 pkt.

                            

      

     Test sprawnościowy specjalistyczny

     I. gimnastyka sportowa

          1. Próba wykonania szpagatu na prawą i lewą nogę.

     Uczestnik próbuje wykonać szpagat na prawą, a następnie na lewą nogę. Oceniana jest umiejętność wykonania ćwiczenia (na lepszą nogę), im niżej biodra przy ziemi, tym lepiej 1-3 pkt.

     II. tenis stołowy

     1. Odbijanie piłeczki rakietką ( 3 próby)

      

      

     Ilość odbić

     punkty

     1 - 10

     1

     11 - 15

     2

     16 - 20

     3

      

      

      

      

      

                                                        

                                                                                                 

      Załącznik nr 2

      

     ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

      

     1. Zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą zasad organizacji w Szkole Podstawowej                  nr 1 w Giżycku klasy pierwszej sportowej o profilu tenis stołowy/ gimnastyka sportowa*

      

     1. Akceptuję przedstawione warunki i wyrażam zgodę na uczestnictwa mojego dziecka

      

     ………………………………………………………………………………………….................                                   

     / imię i nazwisko dziecka/

      

     w zajęciach klasy pierwszej sportowej w Szkole Podstawowej nr  w Giżycku.

      

     1. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii trenera lub lekarza o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego półrocza do oddziału szkolnego na zasadach ogólnych.

      

     1. Oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania uniemożliwiające mojemu dziecku udział                         w zajęciach klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego oraz w  testach sprawności fizycznej prowadzonych w ramach rekrutacji.
     1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w testach fizycznych organizowanych przez szkołę, przeprowadzanych w ramach rekrutacji.

      

     niepotrzebne skreślić

      

     OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

      

     1. Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1, 11-500 Giżycko.
     2. W szkole powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres email: iodo@sp1.gizycko.pl.
     3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
     4. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://sp1gizycko.edupage.org/text11/.

     Zgodnie z art. 133 i 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Szkoła gromadzi dane zawarte w dokumencie na potrzeby rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

      

      

      

     Giżycko, dn. ………………..                                       ……………………………………………

                                /data/                                                       /czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/

                                                                                                                                                                                                              

      

     Załącznik nr 3

      

     Karta zgłoszeniowa do udziału w testach sprawnościowych

     dla  kandydata do klasy pierwszej sportowej

      

      

     …………………………………………………………………….......................................................

     /imię i nazwisko dziecka/

      

      

     GIMNASTYKA SPORTOWA / TENIS  STOŁOWY*   

      

     1. Oświadczam, że mój syn/ moja córka* jest kandydatem do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku.

      

     1. Jest zdrowy(-a) i nie ma przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego.

      

     1. Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w testach sprawnościowych organizowanych przez Szkołę, przeprowadzanych w ramach rekrutacji.

      

     niepotrzebne skreślić

      

      

     Giżycko, dn. ………………..                                       ……………………………………………

                                /data/                                                       /czytelny podpis rodzica/prawnego opiek

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • sp1@gizycko.pl
   • mirek_boc@tlen.pl
   • (87) 4282416
   • ul. Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko Poland
   • Nr tel. SEKRETARIAT 87 428-24-16 DYREKTOR 798610757 WICEDYREKTOR 798610684 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 798610833 BIBLIOTEKA 798610915 PEDAGOG 798611009 LOGOPEDA 798611396 SALA GIMNASTYCZNA – DUŻA 798611142 SALA GIMNASTYCZNA - MAŁA 798611366 PIELĘGNIARKA 798611386 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 798616768 ŚWIETLICA 798616440 KIEROWNIK GOSPODARCZY 798616122 PRACOWNICY OBSŁUGI 798616521 KUCHNIA 798616700
 • Galeria zdjęć

   brak danych