Nawigacja

Świetlica szkolna

Regulamin

Regulamin świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 1

w Giżycku

 

Podstawa  prawna:

 • Art. 103 i art. 105  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Giżycku
 1. Postanowienia ogólne
 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele
  i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo - wychowawczych
  przyjętych w planie pracy oraz programie profilaktycznym szkoły.
 2. Świetlica wspomaga i uzupełnia prace szkoły w zakresie opieki, wychowania  i dydaktyki.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według miesięcznych planów pracy i tygodniowego
  rozkładu zajęć opracowanych przez poszczególnych wychowawców.
 1. Cele świetlicy
 1. Zapewnienie zorganizowanej opieki uczniom przed zajęciami i po nich.
 2. Zorganizowanie zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne                    
       i rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, a w szczególności:
 1. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
 2. zajęcia sprzyjające rekreacji fizycznej oraz zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
 3. zorganizowaną pomoc w odrabianiu prac domowych i w nauce.

III.  Zadania świetlicy

 1. Zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Organizowanie pomocy w nauce, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, do samorządności
  i odpowiedzialności za swoje postępowanie i podejmowane decyzje.
 3. Otaczanie opieką i troską dzieci o szczególnych wymaganiach edukacyjnych, wpajanie zasad
  tolerancji, zrozumienia i poszanowania wszelkiego typu odmienności.
 4. Kształtowanie właściwej postawy społecznej.
 5. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
 6. Kształtowanie u dzieci nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 8. Organizowanie dzieciom bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej
  i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem,
  pielęgniarką szkolną oraz nauczycielami biblioteki szkolnej.
 11. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w świetlicy.
 1. Pracownicy świetlicy
 1. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy – nauczyciele - członkowie Rady Pedagogicznej.
 1. Dokumentacja świetlicy
 1. Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku.
 2. Miesięczne plany pracy dydaktyczno –wychowawczo-opiekuńczej świetlicy szkolnej.
 3. Dzienniki zajęć (jeden na grupę).
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 5. Ramowy rozkład dnia.
 6. Regulamin świetlicy.
 7. Upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę trzecią.
 1. Założenia organizacyjne
 1. Świetlica czynna jest codziennie w dniach nauki szkolnej w godzinach 6.45 – 16.30.
  Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczo
  – wychowawczych w świetlicy.
 2. W świetlicy realizowane są zadania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej opracowane
  przez wychowawców na dany rok szkolny.
 3. Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe tworzą grupy wychowawcze, które nie mogą
  przekraczać 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.
 4. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci zapisanych do świetlicy,
  które zostały przyprowadzone do niej lub zgłosiły się same przed lekcjami lub po nich.
 5. Termin rekrutacji do świetlicy szkolnej ustala dyrektor szkoły.
 6. Każdy rodzic dziecka zapisanego do świetlicy zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacj
  i o zasadach opuszczania przez dziecko świetlicy (odbieranie przez rodzica lub osoby trzecie
  wskazane przez rodzica lub samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko).
 7. Rodzice mogą pisemnie upoważnić jednorazowo do odbioru dziecka inną osobę niż wymienione
  w oświadczeniu.
 8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane
  do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 9. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło samodzielnie
  opuścić świetlicy.
 10. W przypadku uczęszczania dziecka będącego w świetlicy na zajęcia pozalekcyjne                      
  w szkole, rodzice (lub nauczyciel prowadzący) powiadamiają o tym fakcie wychowawcę świetlicy
  (także o zmianach np. godziny zajęć). Prowadzący zajęcia pozalekcyjne nauczyciel odbiera przed
  zajęciami  i odprowadza po zajęciach uczniów do świetlicy.
 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy. W uzasadnionych przypadkach
  mogą odbywać się w innych pomieszczeniach szkolnych, na boisku szkolnym lub na placu zabaw,
  szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 12. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy,
  w tym Praw i Obowiązków Ucznia w Świetlicy .
 13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone
  do świetlicy.
 14. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 15. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym,
  oddaleniu się.
 16. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z zasadami bezpieczeństwa oraz
  podlegają próbnej ewakuacji przeciwpożarowej i innej.
 17. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy oraz nie może być o
  dbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami ruchu drogowego).
 18. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy,
  powinien ten fakt zgłosić pisemnie do wychowawcy świetlicy.
 19. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 20. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły
  i nie zgłosiło się do świetlicy np. po zajęciach szkolnych.
 21. Rodzice dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych
  kontaktowych oraz wszelkich innych, istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w świetlicy (np. choroby, alergie).

VII. Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej

 1. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców
  dziecka – karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – wzór załącznik nr 1.
 2. Karty zgłoszenia pobierane są u nauczycieli świetlicy, w sekretariacie szkoły bądź bezpośrednio
  ze strony internetowej szkoły.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I – III (oraz w szczególnych przypadkach dzieci
  z oddziału przedszkolnego„0”) w pierwszej kolejności:
 1. obojga pracujących rodziców;
 2. z rodzin zastępczych;
 3. matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
 4. z rodzin zaniedbanych wychowawczo;
 5. z rodzin objętych nadzorem kuratora.
 1. W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą korzystać także
  uczniowie klas starszych.
 2. Opieką świetlicową mogą być objęte również dzieci oddziału przedszkolnego   i klas  I - IV
  oraz w uzasadnionych przypadkach uczniowie klas V, którzy nie uczęszczają na lekcje religii
  i wychowania do życia w rodzinie.
 3. Kwalifikacji dzieci do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
  dyrektor lub wicedyrektor, wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny.
 4. W czasie roku szkolnego o przyjęciu do świetlicy decyduje dyrektor  lub wicedyrektor szkoły.
 5. Na wniosek rodziców skreślenia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy dokonuje wychowawca
  świetlicy, zaś na wniosek wychowawcy świetlicy – decyzję podejmuje dyrektor  szkoły.

VIII.  Prawa i obowiązki dziecka w świetlicy

1. Uczniowie mają prawo do:

 1. Respektowania swoich praw i obowiązków;
 2. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach                            
    i imprezach;
 3. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
 4. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 5. Życzliwego, podmiotowego traktowania;
 6. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
 7. Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego
  i psychicznego);
 8. Zgłaszania wychowawcy problemów budzących szczególne zainteresowania z prośbą o wyjaśnienie
  i pomoc w ich rozwiązaniu;
 9. Uzyskiwania dodatkowej pomocy wychowawców lub kolegów w przypadku trudności w nauce;
 10. Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych,
  korespondencji, przyjaźni i uczuć;
 11. Zwracania się do wychowawcy świetlicy we wszystkich istotnych sprawach   i uzyskiwać
  od niego pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych;
 12. Korzystania z gier, zabawek, sprzętu sportowego oraz wszelkich pomocy dydaktycznych
  znajdujących sie w świetlicy;
 13. Brania udziału w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę
  i szkołę.

2. Uczniowie mają obowiązek :

 1. Przestrzegać określonych  zasad panujących w świetlicy dotyczących przede wszystkim:
 1. bezpieczeństwa pobytu w świetlicy,
 2. kulturalnego zachowania sie,
 3. współdziałania w grupie,
 4. przestrzegania podstawowych zasad higieny,
 5. dbania o ład i porządek,
 6. szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy;
 1. Informowania wychowawcy świetlicy o przyjściu i opuszczaniu świetlicy;
 2. Stosowania się do poleceń wychowawców oraz innych pracowników szkoły;
 3. Zgłaszania wychowawcy wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia;
 4. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
 5. Brania aktywnego udziału w zajęciach przygotowywanych przez wychowawców;
 6. Pomagania kolegom i koleżankom;
 7. Przestrzegania właściwych norm zachowania;
 8. Odrabiania prac domowych w wyznaczonych godzinach;
 9. Sprzątania po sobie po zakończonej zabawie.

 

IX . Nagrody i kary

1. Nagrody

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za udział w konkursach, dobre zachowanie,
kulturę osobistą, itp. według propozycji wychowawców świetlicy w postaci:

 1. pochwały ustnej wychowawcy świetlicy;
 2. pisemnej pochwały do rodziców i wychowawcy klasy;
 3. dyplomu;
 4. nagrody rzeczowej.

2. Kary

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszenia regulaminów obowiązujących w świetlicy
dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 1. Rozmowa indywidualna wychowawcy świetlicy z dzieckiem;
 2. Upomnienie ustne dziecka przez wychowawcę świetlicy;
 3. Pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu dziecka;
 4. Wnioskowanie o uwzględnienie nagannego zachowania dziecka podczas dokonywania
  przez wychowawcę klasy oceny zachowania  ucznia;
 5. Wykluczenie dziecka z  określonych zajęć przez wychowawcę ;
 6. Skreślenie dziecka z listy wychowanków świetlicy.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy.
 3. Regulamin odrabiania prac domowych.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

na rok szkolny............................................................

Proszę o przyjęcie mojego dziecka...............................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

urodzonego ................................................ ucznia klasy ......................... do świetlicy szkolnej.

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka

I. Adres zamieszkania dziecka.....................................................................................................

II. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów):

1. matki (prawnej opiekunki) ......................................................................................................

2. ojca (prawnego opiekuna) .......................................................................................................

III. Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów):

1. Matka (prawna opiekunka) dziecka pracuje w ........................................................................

....................................................................... na stanowisku ...................................................

..................................w godz. .................................... tel. .........................................................

2. Ojciec (prawny opiekun) pracuje w ........................................................................................

...................................................................... na stanowisku......................................................

................................... w godz. ................................. tel. ...........................................................

Dodatkowe informacje o dziecku

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Giżycko, dnia ...........................                               ....................................................................

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Załącznik nr 2

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy szkolnej

 1. Uczeń ma prawo:
 1. Rozwijać swoje zainteresowania.
 2. Zgłaszać wychowawcy świetlicy problemy budzące szczególne zainteresowanie                      
     z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu.
 3. Uzyskiwać dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce.
 4. Mieć zapewnione bezpieczeństwo w czasie zajęć świetlicowych.
 5. Zwracać się do wychowawcy świetlicy we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwać
  od niego pomoc w różnych
  sytuacjach.
 6. Mieć zapewnione poszanowanie godności własnej, dyskrecję w sprawach osobistych   i rodzinnych.
 7. Korzystać z gier i zabawek i wszystkich pomocy dydaktycznych oraz sprzętu znajdującego
  się  w świetlicy.
 8. Korzystać z pomocy wychowawcy lub kolegów w czasie odrabiania prac domowych.
 9. Brać udział w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę i szkołę.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 1. Przestrzegać zasad panujących w świetlicy.
 2. Informować wychowawców świetlicy o przyjściu i opuszczaniu świetlicy.
 3. Słuchać uwag i wskazówek wychowawców świetlicy.
 4. Brać aktywny udział w zajęciach przygotowywanych przez wychowawców.
 5. Zachowywać się bezpiecznie tj. nie popychać innych, nie przezywać, nie bić,  nie biegać,
  nie krzyczeć.
 6. Nie rozmawiać głośno w czasie odrabiania prac domowych.
 7. Pomagać koleżankom i kolegom.
 8. Dbać o zabawki i gry świetlicowe; nie niszczyć ich, nie wynosić do klasy lub do domu.
 9. Sprzątać po sobie, wszystko odnosić na miejsce.

Załącznik nr 3

Regulamin odrabiania prac domowych

 1. Prace domowe odrabiamy zawsze o tych samych godzinach.
 2. Podczas odrabiania prac siedzimy prosto i wygodnie.
 3. Pamiętamy o wietrzeniu pomieszczenia, w którym odrabiamy lekcje.
 4. Zachowujemy ciszę i spokój.
 5. Dbamy o ład i porządek w miejscu pracy.
 6. Pomagamy kolegom, którzy zwrócą się z taką prośbą o pomoc.
 7. Mając trudności w odrobieniu pracy domowej zwracamy się o pomoc do wychowawcy lub kolegi.
 8. Po odrobieniu pracy domowej porządkujemy swoje miejsce pracy.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Gimnazjalna 1
  11-500 Giżycko
 • (87) 4282416