• Oświadczenie o dostępności

    • Deklaracja Dostępności

     Oświadczenie w sprawie dostępności

     Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
     i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp1.gizycko.pl

     Status pod względem zgodności

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
     • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową p. Anitą Borodyńko, e-mail: sp1@gizycko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798610658. Tą samą drogą można składać wnioskio udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Postępowanie odwoławcze

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
     z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
     o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1
   • sp1@gizycko.pl
   • mirek_boc@tlen.pl
   • (87) 4282416
   • ul. Gimnazjalna 1 11-500 Giżycko Poland
   • Nr tel. SEKRETARIAT 87 428-24-16 DYREKTOR 798610757 WICEDYREKTOR 798610684 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 798610833 BIBLIOTEKA 798610915 PEDAGOG 798611009 LOGOPEDA 798611396 SALA GIMNASTYCZNA – DUŻA 798611142 SALA GIMNASTYCZNA - MAŁA 798611366 PIELĘGNIARKA 798611386 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 798616768 ŚWIETLICA 798616440 KIEROWNIK GOSPODARCZY 798616122 PRACOWNICY OBSŁUGI 798616521 KUCHNIA 798616700
 • Galeria zdjęć

   brak danych